Thermal Response Test

Thermal Response Test (TRT) je doporučován jako vhodná metoda pro provádění měření u větších instalací, jejichž tepelné ztráty převyšují 50 kW. Prostřednictvím tohoto testu lze získat podrobnější informace o tepelné vodivosti podloží, tepelném odporu vrtu a neovlivněné teplotě podloží, což představuje klíčový faktor pro optimalizaci výkonu tepelného výměníku.

Pro výpočet potřebného rozsahu pole energetických sond jsou běžně využívány specializované programy numerických a analytických modelovacích softwarů, což umožňuje přesnější stanovení parametrů a zajištění efektivního využití tepelných zdrojů.

V rámci nabídky TRT nejsou k dispozici pouze standardní měření, ale i různé doplňkové služby, jež jsou detailně popsány níže. Tyto služby poskytují dodatečné informace a analýzy, které mohou být klíčové pro celkovou optimalizaci systému a dosažení maximální energetické účinnosti.

 

ÚDAJE O VÝKONU TRT-ZAŘÍZENÍ (VÝTAH)

TRT-z zařízení, umístěné na přívěsu, je koncipováno pro snadné přiblížení k průzkumnému vrtu. Jedná se o kompletně vybavenou jednotku s minimálně 100 m délkou vedení pro médium, zahrnující připojení k elektrické energii a vodě. Zařízení disponuje nastavitelným topným výkonem, kontinuálními oběhovými čerpadly a ukazateli teploty na vstupu, výstupu a okolí. Díky možnosti dálkového pozorování umožňuje sledování měření a včasné upozornění na případné výpadky v měřicím procesu.

 

POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ PRO TRT

Pro optimální průběh Thermal Response Test jsou stanoveny následující požadavky na staveniště:

 • Doba tuhnutí injektážní směsi: Po odvrtání průzkumného vrtu je minimálně nutné zajistit dobu tuhnutí injektážní směsi po dobu nejméně 7 dní.
 • Naplnění sond vodou: Sondy je třeba naplnit vodou, aby bylo dosaženo optimálních podmínek pro měření.
 • Přístupnost k testované sondě: Zajištění přístupnosti k testované sondě s minimální šířkou příjezdové cesty 2,0 m a vyhrazenou plochou pro umístění testovacího zařízení přímo vedle sondy (minimálně 1,5 x 1,5 m).
 • Elektrické připojení: Poskytnutí bezplatného elektrického připojení s parametry 380 V (32 A jistič) v maximální vzdálenosti do 100 m bez přerušení po celou dobu trvání testu (72 hodin).
 • Přívod vody: Poskytnutí bezplatného napojení na vodu v maximální vzdálenosti 100 m.

 

PROVEDENÍ TRT

1. Thermal-Response-Test (TRT):

•    Příjezd a Odjezd:

  • Zajištění plynulého příjezdu TRT zařízení na staveniště.
  • Postavení a rozložení zařízení podle specifikací.
  • Realizace veškerých přípravných úkonů.

•    Provedení TRT (72 hodin):

  • Spuštění TRT na hotových sondách s kontinuálním zaznamenáváním všech naměřených dat.
  • Dálkové pozorování průběhu testu pro monitorování v reálném čase.

•    Výpočet a Hodnocení:

  • Výpočet tepelné vodivosti v celé délce sondy.
  • Stanovení termického odporu vrtu a neovlivněné teploty podloží.
  • Vyhodnocení TRT ve formě zprávy (tištěná a digitální).

2. Hloubkově orientovaný Thermal-Response-Test:

•    Rozšíření TRT: Stejný postup jako u TRT + měření tepelné vodivosti pro čtyři místa vrtu v různých hloubkách.

3. Výpočet pole zemních sond (analytické – EED):

•    Dimenzování/Modelování:

  • Analytické dimenzování/modelování zemních sond na základě výsledků TRT a klíčových dat o budově.
  • Výpočet dlouhodobých teplotních poměrů.
  • Určení vhodného počtu a umístění sond.

•    Zpráva: Vytvoření modelové zprávy (tištěná a digitální).

4. Výpočet pole zemních sond (numerické – FEFLOW):

•    3D Dimenzování/Modelování:

  • Numerické dimenzování/modelování zemních sond na základě výsledků TRT a komplexních dat o budově a prostoru.
  • Sběr dat, vytvoření geologického/hydrogeologického/hydrodynamického modelu.
  • Diskretizace a kalibrace modelu.

•    Modelování: Modelování dlouhodobého časového a prostorového chování.

•    Zpráva: Vytvoření modelové zprávy s množstvím barevných vizualizací (tištěná a digitální).

5. Výpočet potrubní sítě:

•    Výpočet Ztrát třením: Výpočet ztrát třením v potrubí pro nejméně výhodnou větev pro dimenzování tepelného čerpadla.

•    Zpráva: Vytvoření zprávy (tištěná a digitální).

6. Vyřízení povolení pro vrty:

•    Administrativní Proces: Na požádání vyřízení veškerých povolení pro průzkumný vrt a plánované vrtné pole.

7. Stavební dozor:

•    Odborný stavební dozor: Podle potřeby/zájmu zajištění odborného stavebního dozoru.

Tímto postupem je zaručena systematická realizace Thermal-Response-Test a dalších souvisejících činností s důrazem na přesnost a efektivitu celého procesu.

TRTTRT