PROVOZNÍ KAPALINY

Servisování kapalin

Ve chvíli, kdy si zákazník koupí nové auto, je jednou z nejdůležitějších informací informace o pravidelné servisní kontrole a kontrole stavu kapalin. Bohužel u provozních kapalin v oblasti tepelné a chladící techniky je tato informace často nedostatečná nebo úplně absentuje při předání celého systému výrobce, dodavatelem, případně instalační firmou.

Koncový uživatel provozovaného systému, případně jeho správce, by měl zajistit pravidelnou servisní kontrolu u všech typů provozovaných systémů (primární okruhy tepelných čerpadel, solární a topné systémy, chladící a klimatizační soustavy). Doporučená servisní kontrola dodávaných kapalin je zpravidla 1x za 2 roky. Touto kontrolou předcházíme možnému vzniku degradace kapalin, která může mít za následky výměnu kapaliny v systému, poškození částí systému, případně oběhových čerpadel, viz. text níže u jednotlivých sekcí.

Měření kontroly stavu kapaliny se provádí zpravidla ZV metrem (kontrola parametru ZVA) a refraktometrem pro kontrolu indexu lomu. Při měření indexu lomu je nutné mít k dispozici technické listy výrobce, ve kterých je tato hodnota uvedená.
univerzalni_refraktometr_ri.jpg zv_metr.jpg

Orientačně je možné proměřit kapaliny na bázi monoetylenglykolu, monopropylenglykolu a etylalkoholu (ethanol – líh) také refraktometrem, který se používá v automobilovém průmyslu. V žádném případě však není možné brát naměřené výsledky refraktometrem používaným v automobilovém průmyslu jako přesné, jelikož u těchto měřících přístrojů je stupnice nakalibrována pro využití v automobilovém průmyslu, nikoliv pro využití v oblasti tepelné techniky. Následné zkreslení výsledků měření nezámrznosti je způsobeno přidáním inhibitorů, stabilizátorů pH, látek ochraňujících těsnění a pryže případně přimícháním látky jiné teplonosné báze.

Další zásadní chybou je ředění kapalin podle refraktometru. Ředit kapalinu je možné pouze podle návodů na obalu kapaliny, nikoliv podle refraktometru. Výrobce deklaruje nezámrznost pro určité poměry ředění nejčastěji 1:1; 1:2; 1:3 (první je díl kapaliny, druhý je díl vody), tudíž je nutné při plnění systému poměr ředění dodržovat.

Doporučené servisní kapaliny a měřící prostředky

 • ZV metr
 • UNIVERZÁLNÍ REFRAKTOMETR RI - určení pro přesné měření refrakčního indexu
 • REFRAKTOMETR – pouze orientační měření !!!
 • SOCONheat CL – revitalizace teplonosných kapalin na lihové bázi G-SFROST L
 • SOCONheat C - revitalizace teplonosných kapalin na glykolové a glycerínové bázi v tepelných čerpadlech, topení, chladících a klimatizačních systémech. Použití pro kapaliny G-SFROST W, G-SFROST W+, CONVECTheat ECO, CONVECTheat EG, CONVECTheat G.
 • SOCONheat ANTICOR - směs činidel vytvářející odpovídající pracovní prostředí stabilizací pH a zabraňující korozi v topení a topných systémů plněných vodou.
 • SOCONHEAT 1100 TESTER - tester pro stanovení účinné hladiny inhibitorů.

Teplonosné kapaliny pro primární okruhy země-voda

V systému primárního okruhu tepelného čerpadla země-voda se pohybují teploty kapalin v rozmezí od 0°C do +20°C. Výjimkou však nejsou systémy, kde se teplota kapaliny dostává pod 0°C.

Minimální provozní teplota kapaliny v primárním okruhu udávaná výrobci je obvykle do -10°C. K „vymrzání“ primárního okruhu dochází nejčastěji poddimenzováním primárního okruhu (projekce) nebo nesprávným užíváním ze strany koncového uživatele. Při takto nízké teplotě teplonosné nemrznoucí kapaliny dochází k odstavení primárního okruhu. Teplonosné médium v potrubí proto musí odolat i nižším teplotám pod bodem mrazu. Doporučení je cca -7°C pod hraniční teplotu, při které je odstaven primární okruh.

Norma VDI 4640 pro primární okruhy tepelných čerpadel uvádí turbulentně hladké proudění (jinak též tzv. přechodová oblast) jako ideální pro přenos tepla s doporučením na pokud možno zabránění vzniku laminárního proudění z důvodů nižšího přenosu tepla.

Proto se pro primární okruhy doporučuje obecně používat kapaliny s nižší viskozitou a hustotou. S klesající teplotou kapaliny viskozita a hustota kapaliny roste a naopak při vyšších teplotách kapaliny viskozita a hustota kapaliny klesá. Při vyšší viskozitě/hustotě dochází ke zvýšení tlakové ztráty v okruhu a zvýšení odporu oběhového čerpadla/zatížení jeho motoru = zvýšení spotřeby oběhového čerpadla. Pokud nemá oběhové čerpadlo primárního okruhu dostatečný výkon, následuje snížení průtoku kapaliny = zvýšení ochlazení kapaliny na výparníku. Doporučené ochlazení je 3-4 K při B0-W35. Výjimkou je provoz tepelného čerpadla v letním období. Na ochlazení má vliv rozdílný výkon tepelného čerpadla měnící se teplotou zdroje …

Změnou typu kapaliny, provozních teplot, oběhového čerpadla se všechny uváděné hodnoty mění a je nutné vše přepočítat. Jako jednu ze svých služeb poskytujeme technickou podporu a pomoc při správné volbě kapaliny, její ředění a návrh výkonů oběhových čerpadel pokud nejsou součástí dodávky.

Námi doporučené kapaliny pro primární okruhy tepelného čerpadla země-voda

G-SFROST L - kapalina na bázi etylalkoholu.

Kapalina obsahuje denaturační přísady, inhibitory koroze, stabilizátory pryže (ochrana těsnění), stabilizátory pH a změkčovače vody. Standardní záruka výrobce je 2 roky, předpokládaná životnost kapaliny v systému je 10 let. Životnost je spjatá s provozováním systému. V žádném případě nedoporučujeme používat „denaturák“ bez příslušných aditiv, který „vysušuje“ těsnění a pryže. Prvky v systému podléhající korozi mohou rychleji korodovat.

Třída hořlavosti: 1 (koncentrát). Ředěné varianty kapaliny jsou třídy hořlavosti 1 a 2 v závislosti na poměru ředění s vodou.  

Doporučené ředění je 30-33%. Její použití je omezeno na systémy, kde teplota média nepřesahuje 30 °C.

 • Výhody kapaliny: především její cena, viskozita a hustota
 • Nevýhody kapaliny: horší tepelná vodivost určená pouze pro nižší provozní teploty, skladování podléhající bezpečnostním předpisům, přeprava podléhající ADR (nad 333 litrů), pro převoz menšího množství než 333 litrů je nutné mít absolvované alespoň jednodenní školení, typický lihový zápach, může docházet ke kavitaci, horší schopnost "mazat" ložiska oběhových čerpadel

G-SFROST W+ - kapalina na glycerínové bázi

Kapalina obsahuje glycerol s nevýznamným obsahem etylenglykolu. Vhodná je pro použití zejména v primárním okruhu tepelného čerpadla, ale i v dalších typech topných/chladících systémů. Nehořlavá látka, která není klasifikována jako toxická. Kapalina je bez zápachu. Jejím plněním se nahrazují většinou původně dodávané kapaliny na bázi toxického etylenglykolu, obsahuje pouze jeho nepatrnou část, tudíž je výrazně ekologičtější. Kapalina má obdobnou viskozitu, vyšší hustotu.

Třída hořlavosti: 4 (koncentrát). Ředěné varianty kapaliny jsou nehořlavé. 

Obsahuje denaturační přísady, inhibitory koroze, stabilizátory pryže (ochrana těsnění), stabilizátory pH a změkčovače vody. Standardní záruka výrobce je 2 roky, předpokládaná životnost kapaliny v systému je cca 10 let.

 • Výhody kapaliny: poměr cena/výkon, volné skladování a přeprava, kapalina je bez zápachu
 • Nevýhody kapaliny: vyšší hustota a viskozita

G-SFROST W - kapalina na glycerínové bázi

Vhodná pro použití v primárním okruhu tepelného čerpadla. Nehořlavá kapalina je bez zápachu, vhodná pro použití v okolí vodních zdrojů. Kapalina obsahuje menší množství denaturačních přísad, inhibitorů koroze, stabilizátorů pryže (ochrana těsnění), stabilizátorů pH a změkčovačů vody. Standardní záruka výrobce je 2 roky.

 • Výhody kapaliny: použití v okolí VODNÍCH ZDROJŮ, skladování a přeprava nepodléhající zvláštním bezpečnostním předpisům, kapalina je bez zápachu
 • Nevýhody kapaliny: životnost 2 roky (lze prodloužit přidáním inhibitorů), vyšší hustota, nižší nezámrznost

CONVECTheat E.G. - kapalina na bázi monoethylenglykolu

(označováno též jako ethylenglykol, monoetylenglykol, etylenglykol, MEG, systematický název ethano-1,2-diol nebo 1,2-ethandiol).

Vhodná pro použití v topných, chladících a klimatizačních systémech včetně primárního okruhu TČ. Jedná se o zdraví škodlivou kapalinu, proto není možné ji používat z bezpečnostních důvodů jako směs do zásobníků pro ohřev TÚV. Kapalina je nehořlavá s vysokým bodem varu. Kapalina obsahuje denaturační přísady, inhibitory koroze, stabilizátory pryže (ochrana těsnění), stabilizátory pH a změkčovače vody. Standardní záruka výrobce je 2 roky, předpokládaná životnost kapaliny v systému je cca 10 let.

 • Výhody kapaliny: bez zápachu, volné skladování a přeprava, tepelná vodivost
 • Nevýhody kapaliny: kapalina je zdraví škodlivá

Na kapalinách je nutné provádět pravidelný servis, při kterém se měří bod tuhnutí kapaliny a parametr ZVA.

Teplonosné kapaliny pro primární okruhy vzduch-voda

Systém tepelného čerpadla vzduch-voda s venkovní jednotkou (výparníkem) a vnitřní jednotkou označován jako SPLIT je provozován s přímým odparem chladiva, kde je kompresor umístněn v jednotce uvnitř objektu. Tento systém vyžaduje větší množství chladiva, kterého množství se mění s výkonem tepelného čerpadla. Při množství chladiva nad 3,0 kg je potřebná každoroční revize systému chladícím technikem. Výjimkou jsou tepelná čerpadla s hermeticky uzavřeným okruhem (jsou naplněna chladivem již u výrobce), která mají na štítku označení „Hermetically sealed system". U těchto tepelných čerpadel je hranice pro povinné prohlídky posunuta na 6 kg chladiva.

Další možností je tepelné čerpadlo s výparníkem instalovaným ve vnitřní jednotce spolu s kompresorem. Tento systém pak funguje na stejném principu jako systém země-voda. Ve venkovní splitové jednotce se „ohřeje“ kapalina, které odevzdá teplo na výparníku umístněném ve vnitřní jednotce. Díky nižšímu množství chladiva tak odpadají pravidelné roční revizní prohlídky odborně způsobilou osobou. V systému primárního okruhu tepelného čerpadla vzduch-voda se pohybují teploty kapalin nejčastěji v rozmezí od -20°C do +40°C. Doporučená nezámrznost kapaliny je v rozmezí -28°C až -32°C.

Oběhová čerpadla jsou součástí dodávky systému. Stejně tak jako je tomu u systému země-voda, závisí jejich dispoziční průtok a tlak na fyzikálních vlastnostech teplonosné nemrznoucí kapaliny, které se výrazně mění teplotou čerpaného média. Výrobci uvádějí jako plnící médium 50% roztok (mono)etylenglykolu. Ten je používán kvůli jeho viskozitě, hustotě a vyšší tepelné stabilitě.
Nejčastější chybou, která se stává, je plnění (mono)propylenglykolem s 50% ředěním, který se používá obvykle v solárních systémech. Kapalina má při teplotách kolem -15°C až 20°C několikanásobně vyšší viskozitu než ethylenglykol. Z kapaliny se stává „netekoucí hmota“, kterou oběhové čerpadlo nezvládá cirkulovat v systému s požadovaným průtokem. Tepelné čerpadlo padá následně do poruchy. Kapalinu je tak nutné vypustit a napustit odpovídající směsí s požadovanými vlastnostmi.
Další častou chybou je špatná volba průměru propojovacího potrubí systému.

CONVECTheat E.G. - kapalina na bázi monoethylenglykolu

(označováno též jako ethylenglykol, monoetylenglykol, etylenglykol, MEG, systematický název ethano-1,2-diol nebo 1,2-ethandiol).

Vhodná pro použití v topných, chladících a klimatizačních systémech včetně primárního okruhu TČ. Jedná se o zdraví škodlivou a ekologicky nebezpečnou látku. Kapalina je nehořlavá s vysokým bodem varu. Kapalina obsahuje denaturační přísady, inhibitory koroze, stabilizátory pryže (ochrana těsnění), stabilizátory pH a změkčovače vody. Standardní záruka výrobce je 2 roky, předpokládaná životnost kapaliny v systému je cca 10 let.

 • Výhody kapaliny: bez zápachu, volné skladování a přeprava, tepelná vodivost
 • Nevýhody kapaliny: kapalina je zdraví škodlivá

G-SFROST W+ - kapalina na glycerínové bázi

Kapalina obsahuje glycerol s nevýznamným obsahem etylenglykolu. Vhodná pro použití v primárním okruhu tepelného čerpadla, případně v systémech, kde teplota média nepřesahuje 40-50°C. Nehořlavá látka, která NENÍ definována jako ekologicky nebezpečná. Kapalina je bez zápachu. Jejím plněním se nahrazují většinou původně dodávané kapaliny na bázi ekologicky nebezpečného a zdraví škodlivého etylenglykolu. Obsahuje pouze jeho nepatrnou část, tudíž je výrazně ekologičtější. Kapalina má obdobnou viskozitu, vyšší hustotu.

Obsahuje denaturační přísady, inhibitory koroze, stabilizátory pryže (ochrana těsnění), stabilizátory pH a změkčovače vody. Standardní záruka výrobce je 2 roky, předpokládaná životnost kapaliny v systému je cca 10 let.

 • Výhody kapaliny: poměr cena/výkon, tepelná vodivost, volné skladování a přeprava, kapalina je bez zápachu
 • Nevýhody kapaliny: vyšší hustota a viskozita

Na kapalinách je nutné provádět pravidelný servis, při kterém se měří bod tuhnutí kapaliny a parametr ZVA.

Teplonosné kapaliny pro solární systémy

U solárních systémů je soustava systému po celý rok vystavována vysokým teplotním rozdílům. S ohledem na ochranu soustavy v zimním období před poškozením mrazem je nutné, aby byla kapalina mrazuvzdorná až do teploty ca -32°C (vzniká kašovitá hmota, která nemá trhavé účinky). V letním období by naopak měla odolat teplotám u plochých kolektorů do 180°C (krátkodobá teplota přehřátí po dobu max. 5-ti hodin je 230°C). V trubicových vakuových panelech je pracovní teplota kapaliny až do 230°C (krátkodobá teplota přehřátí do 290°C).

Běžné teplonosné látky na bázi propylenglykolu a vody s inhibitory koroze mohou při dlouhodobém působení vysokých teplot (stagnaci = přehřátí) podléhat degradaci. Vlivem nadměrného tepelného zatížení dochází přitom k poklesu pH, vzniku kyselin v důsledku oxidačních reakcí, vylučování pevných látek, zvýšení korozivity teplonosné kapaliny a hrudkovatění kapaliny. Pokles pH kapaliny se projevuje i změnou barvy, pokles lze změřit ZV metrem. U glykolů dochází k jejich polymeraci, zvýšení jejich hustoty/viskozity. Hrozí rovněž usazování kalů a tím „ucpání“ systému.

Při neodborně navrženém systému, ve kterém může být kapalina v kolektorech vystavena kritickým podmínkám po delší dobu, může mít takové provozování za následek nejdříve odpařování vodního obsahu nemrznoucí směsi (oddělená destilace), nárůst koncentrace glykolu a inhibitorů ve zbytkovém objemu kapaliny v kolektorech až do vysokých hodnot s bodem varu 210 °C (čistý glykol při běžných stagnačních tlacích). Potom např. u plochých kolektorů s teplotou stagnace 160 až 180 °C nemusí dojít k úplnému odpaření glykolové složky nemrznoucí směsi, nicméně celý objem je vystaven dlouhodobé tepelné zátěži, což může mít za následek jeho rychlou degradaci. U vakuových kolektorů s teplotami stagnace nad 250 °C dochází k odpaření glykolu a tvorbě pevných usazenin v potrubí (vyloučené inhibitory), které mají omezenou zpětnou rozpustnost při následné kondenzaci (po skončení stagnace). Pro solární soustavy, u kterých je předpoklad zvýšené četnosti výskytu extrémních stagnačních podmínek se tedy doporučuje použití kvalitních nemrznoucích směsí odolávajících vysokým teplotám bez degradace a dále nemrznoucích směsí s kapalnými inhibitory koroze, odpařitelnými a zpětně smísitelnými s teplonosnou látkou.

Pokud dochází k častému přehřátí kapaliny, její životnost se výrazně snižuje (kapalina degraduje). Pravidelným servisem s kontrolním měřením kapaliny je možné dosáhnout stabilizace pH, stabilizace ochrany pryžových částí, zabránit poklesů inhibitorů/ochránit systém před korodováním, polymeraci glykolu a usazováním kalů.

Oproti jiným kapalinám používaným jako nemrznoucí směsi, které jsou používané v systémech tepelných čerpadel má směs propylenglykolu a vody jiné termofyzikální vlastnosti. Jedná se zejména o tepelnou kapacitu, tepelnou vodivost, vyšší kinematickou viskozitu. Tyto vlastnosti se mění v závislosti na teplotě média. Jejich hodnoty jako teplonosné kapaliny jsou určující pro výpočet tlakových ztrát v potrubí (viskozita, hustota), předávaného výkonu solární soustavy (měrná tepelná kapacita, hustota), návrhu expanzních nádob (hustota, součinitel objemové roztažnosti), atd.

Směs pro solární systémy musí obsahovat inhibitory koroze, látky ochraňující těsnění a pryže a stabilizátory pH. Kapalinu je proto nutné pravidelně servisovat (doporučeno 1x za 2 roky). Životnost je odhadována na 5 až 7 let, při správně provozovaném systému s pravidelnou servisní kontrolou může dosáhnout životnost 10 a více let. V tomhle případě vždy výrazně závisí na provozování systému a navržení celé soustavy.

SOLARheat PLUS - kapalina na bázi monopropylenglykolu.

Vhodná pro použití v solárních systémech. Kapalina vykazuje teplotní odolnost od -32°C do 230°C, krátkodobě až do 290°C. Kapalina obsahuje denaturační přísady, inhibitory koroze, stabilizátory pryže (ochrana těsnění), stabilizátory pH a změkčovače vody. Životnost kapaliny je 10 let při vhodně provozováném systému a pravidelné servisní kontrole. Doporučeno servisovat 1x za 2 roky.

Na kapalinách je nutné provádět pravidelný servis, při kterém se měří bod tuhnutí kapaliny a parametr ZVA.

Teplonosné kapaliny pro topné systémy

Topný systém je zpravidla plněný vodou. Do vody je nutné přidat inhibitory koroze a látky, které zabraňují vzniku usazenin a řas v topném systému. V případech, kdy je nutné mít topný systém ochráněn proti nižším teplotám, se míchá voda s nemrznoucí kapalinou na bázi monoetylenglykolu, monopropylenglykolu nebo glycerínu. Kapaliny obsahují inhibitory koroze ochraňující systémový okruh před vznikem koroze, stabilizátory pH a změkčovače vody. Na kapalině je nutné provádět pravidelný servis, při kterém se měří bod tuhnutí kapaliny a parametr ZVA.

CONVECTheat E.G. - kapalina na bázi monoethylenglykolu (MEG)

Vhodná pro použití v topných, chladících a klimatizačních systémech včetně primárního okruhu t.č.. Jedná se o jedovatou nehořlavou kapalinu s vysokým bodem varu. Kapalina obsahuje inhibitory koroze, stabilizátory pryže (ochrana těsnění), stabilizátory pH a změkčovače vody.

CONVECTheat ECO - kapalina na bázi monopropylenglykolu (MPG)

Vhodná pro použití v topných, chladících a klimatizačních systémech. Kapalina není hořlavá ani jedovatá a má vysoký bod varu. Kapalina obsahuje inhibitory koroze, stabilizátory pryže (ochrana těsnění), stabilizátory pH a změkčovače vody.

CONVECTheat G - kapalina na glycerínové bázi

Univerzální použití ve všech typech systémů vyjma solárních. Nehořlavá kapalina bez zápachu. Obsahuje menší množství denaturačních přísad, inhibitorů koroze, stabilizátorů pryže (ochrana těsnění), stabilizátorů pH a změkčovačů vody.
Na kapalinách je nutné provádět pravidelný servis, při kterém se měří bod tuhnutí kapaliny a parametr ZVA.

SOCONHEAT 1100 - Inhibitor pro systémy ústředního vytápění
Účinně kontroluje usazování vodního kamene a tvorbu koroze. Brání tvorbě plynného vodíku. Snižuje hluk kotle / ohřívače. Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku.

SOCONHEAT 1200 - Eliminátor kotelního kamene a hlučnosti kotlů
Eliminuje kotelní kámen ve všech typech ústředního vytápění. Snižuje hluk kotlů / ohřívačů. Zajišťuje optimální účinnost kotle v souladu s VDI 2035. Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku.

SOCONHEAT 1300 - Univerzální přípravek pro čištění nových teplovodních systémů
Odstraňuje oleje, maziva, okuje a další instalační nečistoty. Ošetřuje a chrání kovové povrchy. Chrání před bodovou korozí. Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku.

SOCONHEAT 1400 - Přípravek pro obnovu stávajících systémů ústředního vytápění
Eliminuje tvorbu a hromadění kalů magnetitu. Obnovuje cirkulaci radiátorů a účinnost systému. Připravuje stávající systém pro instalaci nových kotlů. Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku.

SOCONHEAT 1600 - Biocidní přípravek pro systémy ústředního vytápění
Širokospektrální přípravek s vyskou účinností proti bakteriím za anaerobních podmínek. Účinně likviduje bakterie a plísně v systému ústředního vytápění. Odstraňuje ucpávky a usazeniny způsobené kaly.

SOCONHEAT 1700 - Biocidní přípravek pro nízkoteplotní topné okruhy
Širokospektrý přípravek pro podlahové topení a primární okruhy tepelných čerpadel. Účinně likviduje mikrobiální zanášku - bakterie, plísně. Odstraňuje kalové a slizovité ucpávky a usazeniny. Nekorozivní, dlouhodobá ochrana.

SOCONHEAT 1800 - Vysoce účinný odstraňovač kalů a nečistot
Speciálně vyvinutý pro použití spolu s tlakovým zařízením. Odstraňuje korozní usazeniny a minerální inkrustace. Obnovuje cirkulaci topné soustavy a účinnost systému. Chrání kov během čistícího procesu.

SOCONHEAT 1800+ - Extra silný systémový čistič kalů a nečistot
Extra silný odstraňovač koroze pro tlakové vyplachování stávajících topných systémů. Odstraňuje korozní usazeniny a minerální inkrustace. Obnovuje cirkulaci topné soustavy a účinnost systému. Chrání kov během čistícího procesu.

SOCONHEAT - Tekuté Těsnění
Lehce se disperguje v oběhové vodě. Zaceluje drobné netěsnosti, trhlinky. Nezpůsobuje ucpávání jednotlivých komponent systému. Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku.

SOCONHEAT - Likvidátor vodního kamene
Odstraňuje kaly a usazeniny ze zásobníků pitné vody. Obnovuje účinnost kotle / ohřívače. Zabraňuje rozvoji korozivního procesu.

SOCONHEAT 1100 TESTER - Tester
Tester pro stanovení účinné hladiny inhibitorů.

SOCONHEAT - Magnetický filtr
Cyklónový magnetický filtr pro odstranění nečistot magnetického i nemagnetického původu.

SOCONHEAT ESM
Elektrolytická ochrana před tvorbou vodního kamene.

SOCONHEAT Demineralizační patrona
Jednorázová demineralizační patrona se zabudovaným indikátorem opotřebení.

Teplonosné kapaliny pro chladící systémy a klimatizace

Chladící médium v chladících systémech a klimatizacích přenáší teplo produkované tímto zařízením do jiného zařízení a zároveň ho chrání před přehřátím.

V posledních letech je hlavním trendem v oblasti chlazení a klimatizace přechod od přímého systému chlazení k nepřímému. Důvodem je především snížení obsahu primárních chladiv čpavku, CFC a brzy i HCFC. Je známo několik teplonosných mrazuvzdorných kapalin, které jsou pro sekundární okruhy vhodné. Mezi nejpoužívanější patří vodné roztoky na bázi etylenglykolu a propylenglykolu.

Nejideálnější kapalina má velkou tepelnou kapacitu, nízkou viskozitu, je nehořlavá, levná a nezpůsobuje ani nepodporuje korozi chladícího systému.

Při výběru teplonosného média se posuzuje několik termodynamických vlastností. Významnou roli hraje také vliv těchto látek na životní prostředí (toxicita, ekotoxicita, biologická odbouratelnost) a s ní související likvidace, hořlavost, výbušnost a také korozívnost. Toxicita a hořlavost kapalin mají vliv nejen na jejich provozování, ale i na skladování, cenu dopravy, která je vyšší pokud kapalina podléhá ADR, a také na stavební náklady. U hořlavých kapalin je totiž nutno vybudovat záchytnou vanu. Všechna uvedená kritéria hrají největší roli při výběru technických kapalin především pro aplikace v potravinářství (pivovary, masozpracující podniky, mlékárny apod.) a zdravotnictví, ale v souvislosti se vstupem do EU a zpřísňováním bezpečnostních norem jsou stále důležitější i při ostatních projektech.

CONVECTheat E.G. - kapalina na bázi monoethylenglykolu (MEG)

Vhodná pro použití v topných, chladících a klimatizačních systémech včetně primárního okruhu t.č.. Jedná se o nehořlavou kapalinu s vysokým bodem varu. Kapalina obsahuje inhibitory koroze, stabilizátory pryže (ochrana těsnění), stabilizátory pH a změkčovače vody.

CONVECTheat ECO - kapalina na bázi monopropylenglykolu (MPG)

Vhodná pro použití v topných, chladících a klimatizačních systémech. Kapalina není hořlavá a je "ekologičtější" než CONVECTheat E.G., má vysoký bod varu. Kapalina obsahuje inhibitory koroze, stabilizátory pryže (ochrana těsnění), stabilizátory pH a změkčovače vody.

CONVECTheat G - kapalina na glycerínové bázi

Univerzální použití ve všech typech systémů vyjma solárních. Nehořlavá kapalina bez zápachu. Obsahuje menší množství denaturačních přísad, inhibitorů koroze, stabilizátorů pryže (ochrana těsnění), stabilizátorů pH a změkčovačů vody.
Na kapalinách je nutné provádět pravidelný servis, při kterém se měří bod tuhnutí kapaliny a parametr ZVA.